Kdo je to Paxi?

0
(0)

Seznamte se s Paxim, vzd?l?vac?m maskotem agentury ESA: odkud poch?z?, co se mu l?b? na vesm?rn?m cestov?n?, kdo jsou jeho p??tel? …

Toto video zam??en? na d?ti ve v?ku od 6 do 12 let p?edstavuje Paxiho, mal?ho cizince z planety Ally-O, kter? p?i?el na Zemi poznat nov? p??tele a vz?t d?ti na dobrodru?nou pr?zkumnou cestu vesm?rem. Jedn? se o prvn? ze s?rie animovan?ch film?, ve kter?m se Paxi, vzd?l?vac? maskot ESA, dot?k? r?zn?ch aspekt? slune?n? soustavy, vesm?ru, tajemstv? planety Zem? a mnoha dal??ch zaj?mavost?.

Similar Posts:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *